+

AWEN YMDDIRIEDOLAETH DDIWYLLIANNOL

Gwella bywydau trwy ddarparu gofod a
chyfle i bobl fwynhau profiadau
diwylliannol bywiog sy'n ysbrydoli
a gwella eu synnwyr o les

+

Ein theatrau

Neuadd y Dref Maesteg, Neuadd y Gweithwyr
Blaengarw Pafiliwn y Grand lleoedd
arbennig i chwarae, i ganu, i ddawnsio,
i ddysgu, i wylio ac i freuddwydio

+

Ein treftadaeth naturiol

Wrthi'n meithrin 113 o erwau o barcdir
amrywiol hardd ym Mharc Gwledig
Bryngarw i bobl chwilota, i ddysgu,
i chwarae, i wylio ac i ryfeddu

Darllen Mwy

+

Ein Hyfforddeion

Torri rhwystrau i lawr i bobl ag anableddau,
yn annog annibyniaeth, yn datblygu
sgiliau newydd ac yn meithrin perthnasau
cyfeillgar trwy ein prosiectaugarddwriaeth
a gwaith coed yn B-Leaf ac Wood-B

Darllen Mwy

+

Ein llyfrgelloedd

Agor drysau, ysbrydoli dysgu, gwella
sgiliau sylfaenol, cau'r gagendor
digidol a meithrin cymunedau

Darllen Mwy

+

EIN CANOLFANNAU CYMUNEDOL

Wrthi'n darparu cyfleusterau cymunedol
allweddol ar lefelau fforddadwy i helpu
pobl leol i fyw bywydau llawn ac egnïol

Darllen Mwy

Ein Gwaith

Pafiliwn y Grand Porthcawl

Grand Pavilion

Â'i gromen wythonglog a'i ffrynt clasurol o'r 1930au, mae'r lleoliad poblogaidd hwn wedi cael lle blaenllaw ar bromenâd Porthcawl ers mwy nag 80 o flynyddoedd a mae'n dal i gynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gan gynnwys thestr fyw, cyngherddau, dawnsio neuadd ddawns, cynadleddau a phriodasau.

Ymweld

Canolfannnau Cymuned

Community Centres

Mae ein tair canolfan gymunedol – Awel-y-Mor ym Mhorthcawl, Canolfan Bywyd Bettws, Canolfan Gymunedol Coety a Litchard Uchaf - yn lleoliadau llogi preifat a ddefnyddir yn aml a sy'n cynnig mannau fforddadwy ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Llyfrgelloedd

Libraries

Ydych chi wedi ymweld â'ch llyfrgell leol yn ddiweddar? Rydym yn cynnig staff gwybodus a chymwynasgar, digwyddiadau a gweithgareddau arloesol a rhyngweithiol, cyfleoedd dysgu gydol oes ar gyfer oedolion a digwyddiadau difyr ar gyfer plant. Neu ddewch i mewn yn unig a chodi llyfr da!

Ymweld

Wood-B

Mae ein gweithdy saernïaeth â chyfarpar llawn wedi'i leoli yn Nhondu yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer oedolion ag anableddau, yn defnyddio prosiectau ymarferol ym meysydd gwaith saer ac asiedydd, ar y safle ac yn y gymuned fel ei gilydd, fel sail i'w hyfforddiant.

Ymweld

Neuadd y Dref Maesteg

Maesteg Town Hall

Yr adeilad rhestredig mawreddog gradd II hwn, â'i dŵr cloc amlwg yw canolbwynt y dref ac mae'n gwasanaethu Maesteg, Cwm Llynfi a'r ardaloedd amgylchynol yn falch fel lleoliad amlswyddogaethol ar gyfer digwyddiadau proffesiynol a chymunedol.

Ymweld

B-Leaf

Prynwch eich planhigion, prysgwydd a phlanhigion lluosflwydd o safon uchel, wedi'u prisio'n gystadleuol, o'n canolfan arddio bwrpasol a leolir ym Mharc Gwledig Bryngarw ac a redir gan brosiect garddwriaethol sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer oedolion ag anableddau.

Ymweld

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw Workmen's Hall

Wedi'i lleoli ar frig Cwm Garw, ac yn mwynhau golygfeydd ysblennydd dros y wlad, mae'r neuadd yn gyfleuster cymunedol llwyddiannus, yn cynnwys awditoriwm â chapasiti o 250, stwidio ddawns, ystafelloedd hyfforddi TG, a llawer o ystafelloedd pwrpas cyffredinol.

Ymweld

Tŷ a Parc Gwledig Bryngarw

Bryngarw Country Park

Os ydych chi'n deulu sy'n chwilio am ddiwrnod gwych allan neu'n gerddwr sydd eisiau dianc i'r cefn gwlad, byddwch chi'n canfod 113 o erwau o barcdir lliwgar, coetiroedd brodorol a gerddi ffurfiol i'w harchwilio, sy'n hawdd ei gyrchu o'r M4.

Ymweld

NEWYDDION +Desg sain a goleuadau newydd yn Neuadd y Dref Maesteg

Mae theinstallation of consol lighting Flash newydd sbon, desg sain Yamaha TF5, taflunydd a Apple Mac cyfrifiadurol yn caniatáu i Maesteg TownHall barhau i gynyrchiadau denu meddalwedd, sy’n galw am sain a goleuadau o safon uchel. Yn dangos effeithiau o’r fath astheJohnnyCash Roadshowrequirespecial megis ‘goleuadau mewn ffordd ddeallus’. Mae’r ddesg goleuadau newydd yn caniatáu i’r […]

Darllen Rhagor

Agorwyd toiledau hygyrch newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw

Yn ddiweddar, rhoddodd Invacare gyfundrefn uwchben Robin a thrac nenfwd, yn ogystal â gwely newid uchder sefydlog ar waliau, a osodwyd yn yr ystafell ymolchi newydd a gynlluniwyd yn y ganolfan ymwelwyr ym Mharc Gwledig Bryngarw. Mae’r un cyfleusterau’n cael eu cyflwyno yn Llyfrgell Pencoed. Bydd yr offer hwn yn caniatáu i ymwelwyr anabl a’r […]

Darllen Rhagor

Archebwch nawr ar gyfer Photomarathon cyntaf Maesteg

Bydd Neuadd y Dref Maesteg yn cynnal Ffotomarathon 24 awr cyntaf y dref o 12 hanner dydd ar ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf tan 12 canol dydd ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf. Bydd yn rhaid i gyfranogwyr o bob oed a gallu gymryd llun i gynrychioli 10 pwnc gwahanol mewn trefn, a byddant yn cael eu rhoi […]

Darllen Rhagor

The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show

Gyda Belinda Davids

Dydd Mercher 26 Hydref 7.30pm

Darllen Rhagor